Bludné Učenia a Príčiny

15.06.2011 13:29

To,že diabol je hlavným pôvodcom všetkých neporiadkov v církvach nám Kristus oznámil: lebo on na Božom poli rozsieva kúkoľ vtedy keď ľudia spia./Mat.13kap./Všetci to dobre vieme ,ale nepoznáme to všetci,čo je to ta ospalosť,ktorú diabol využíva k svojmu cieľu.Preto sa to pre výstrahu musí ukázať z Písma,a hlavne to,ako sa seje kúkoľ bludov a falošných scestných zmyslov. Deje sa to následovne:

1, Predovšetkým , keď ľudia zabúdajú na Boží zákon a bez neho si zvykajú žiť.
V 119 Žalme sa hovorí : Hrôza ma pochytila pre bezbožníkov , ktorí opúšťajú tvoj Zákon. /Prečítaj celý 119 Žalm./

2, Keď sa ľudia od zákona k rôznym postranným videniam a zjaveniam obracajú, ľahko tiež upadajú do bludu . Nepočúvajúc Božieho zákazu: Neobrátite sa k veštcom, vyvolávajúcim duchov ,ani sa nepojdete pýtať k vedomcom zanečisťoať sa nimi. /3Moj .19,31/ .Lebo Pán zahladí každého , kto tak činí./3Moj.20,6/

3, Keď zákon síce používajú, k zákonu však niečo pridávajú a za pravidlo si to berú, ako filozofiju a kadejaké ľudské výmysly; o čom apoštol hovorí: Hľaďte, aby vás nikto nezajal v lúpež filozofiou, svetskou to múdrosťou,a prázdnym zvodom učiac podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista./Kol.2,8/.

4,Bludy vznikajú i vtedy , keď sa ľudia do teologie a do Písem so zlým úmyslom dávajú, len aby niečo vedeli. Avšak najprednejším cieľom Slova Božieho je; aby sme z neho porozumeli, že Hospodin je Bohom a že není iného okrem neho, jeho samého sa báť, jemu samému slúžiť v neho samého veriť a cez tu vieru v neho učili sa očakávať život večný.Kto s týmto úmyslom do Biblie nazerá ,tomu Boh zjavuje svoje tajomstvá, hovorí Písmo./Žalm 25,14/. Keď sa však zaoberá niekto Bibliou tak, ako inými ľudskými knihami, aby si len mozok cibril a brúsil, ten sa míňa cieľa a jeho poznanie na márnosloví stroskotáva. Ako aj svedčí Duch Boží./1Tim.1,6/.

5,Niektorí zákon čítajúc, zabúdajú však Boha volať o pomoc, aby im pomocou Ducha Božieho otváral zmysel svojich slov. Oni však spoliehajú na svoj rozum a myslia si ,že ním preniknú kde chcú. Avšak rada Ducha Božieho je; Syn môj na svoju rozumnosť nespoliehaj ./Pr.3,5/. Nechcú pamätať nato, čo hovorí ap. Peter; že žiadneho proroctva výklad v Písme nezáleží na ľudskom rozume. /2Pet.1,20/; a preto svojím rozumom v Písme špekulujúc nachádzajú tam zmysly, ktorých tam niet. Náš rozum vo veciach Božích sám o sebe je slepý, pretože zamotáva a zapletá sám seba. A toho sa David vždy bál, preto sa často horlivo modlil k Bohu, aby mu zjavoval svoje cesty /Žalm 25,4/ čoho keď mnohí tak nerobia, niet divu, že miesto svetla mrákotu z Písma vynášajú.

6, Je i ďaľšia príčina bludov v cirkvach, že niektorím na tom, čo im i iným je potrebné k spaseniu vedieť nepostačuje, púšťajú sa do akýchsi vysokých špekulácii a pomoc k nim hľadajú v Písme , všeliako ho naťahujúc, aby mohli svoje výmysly potvrdiť. Před čím však Písmo varuje: /Rim.12,3. 1Kor.4,6/

7,Ďalšou príčinou je mudrovanie okolo dátumov, rokov a letopočtov, ktoré niektorí pyšní a nadutí v novotách sa kochajúci vymýšľajú, aby mali niečo zvláštneho .

8, K bludom napomáha i to, keď sa do teológie dávajú ľudia nemajúci bázne Božej. A pritom bázeň Božia je počiatok múdrosti /Žalm 111,10/. Ako sa potom môžu užitočne zaoberať nebeskou múdrosťou, keď v nich žiadna múdrosť nie je? Písmo tiež hovorí; že Pán býva najdený od tých, ktorí ho nepokúšajú a zjavuje sa tým, ktorí sú mu verní. V nešľachetnú dušu nevchádza múdrosť. A ako kto ostríha zákona, zmocňuje sa i jeho zmyslu, a ktorí sú bezbožní, tým je Písmo vo svojich tajomstvách ako zapëčatená kniha. Tiež Kristus povedal Židom, že Písmam nerozumejú pretože nemajú v sebe lásku k Bohu . Takí sa často v cirkvach nachádzajú a preto niet divu , že seba i iných zapletajú.

9, Bludy sa držia v církvach i preto, že sa obyčajne učíme teológiu nie od Boha ale od ľudí, nie z Biblie, ale z ľudských kních . Je napísané; že všetci budú učení od Boha /Jan 6,45/ a tak má a musí byť, aby naša viera nebola založena na ľudskej múdrosti, ale na moci Božej./1Kor.2,5/

10, Na koniec ľudské vášne nejednému prekážajú poznať falošný zmysel a odvrhnúť ho. Pretože sa hambia priznať, že blúdili a že niekto iný lepšie videl, a preto zo vzdoru stoja na svojom .Čo je však veľký hriech, ľstivo sa zaoberať Slovom Božím. Bývajú však i taký ľudia, ktorí vedome seba i iných združujú v bludnom učení. Načo hovorí Pán :Aj ja nakladiem tomuto ľudu závady o ktoré zavadia a zahynú. /Jer.6,21/ .Keď chcú bludiť nech blúdia a idú z jedného bludu do druhého.