Boh alebo človek?

10.09.2014 15:31

Boží nadpřirozené dílo.

 

"Skutečnost, že manifestace Božího Ducha, projevené skrze člověka se jmenují „dary“ vzbudilo jakýsi zmatek. Toto nejsou dary v tom smyslu, že by byly dány určitému člověku aby je vlastnil, a potom používal jak uzná za vhodné. Když jsou pravé, dary Ducha zůstávají pod řízením a kontrolou Boha, a jsou poskytovány Jeho milostí výlučně pro Jeho účel a slávu. Nikdo nemůže hojit, konat zázraky křísit mrtvé, či prorokovat jak ho, či jí napadne. Ani Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, či žádný jiný prorok tak nemohl činit. Když Jeremiáš chtěl prorokovat - musel čekat na Boha. („a stalo se po deseti dnech, že Boží Slovo přišlo k Jeremiáši“. Jeremiáš 42:7). Prostě - zázraky přicházejí pouze skrze řízení a sílu Boží - ne z vlastní iniciativy. Právě tak nemohou být dary Ducha učeny za poplatek v semináři, jak se John Wimber domníval. Petr prohlásil:“Proroctví nepřicházela v dávných dobách z vůle lidí, ale Boží lidé mluvili tak, jak byli inspirováni Božím Duchem.....“ Nikdo nemůže iniciovat a aktivovat pohyb Božího Ducha! Ať už jsou „dary Ducha“ jaké jsou, jsou dávány ve specifických případech k vykonání Božího úmyslu v ten specifický čas, nezůstává jako síla vlastněná jedincem, který by ji používal podle uvážení.....
Pakliže někdo položí ruce na nemocného a ten se okamžitě uzdraví, je to manifestace „daru hojení“ podle Boží vůle. Ta osoba která se modlila, tento dar nevlastní jako nějakou kouzelnou hůlku, kterou by mohla podle své vůle zamávat. Tato mylná představa je případem jednoho ze základních omylů v charismatickém hnutí... Je pošetilé si představovat že vlastníme jakýkoliv dar Ducha, který bychom mohli používat jak si vzpomeneme! Je třeba být podezřívavý ohledně každého údajného „daru“, který je iniciovaný a „vlastněný“ duchem člověka! Je vážným omylem slibovat službu „zázraků“ v určitý čas a místo a slibovat „zázraky“, nebo nabízet semináře, které by učili jak konat „znamení a zázraky.“ Cokoliv se vydává za manifestaci „daru Ducha“ a není Jím iniciováno, ale je pod lidskou kontrolou, není od Boha ale z okultu!"

(Dave Hunt - Invaze okultu)

 

Teraz si to prosím porovnajte s tým, čo o sebe prehlásil brat Viktor Ivaško na kazateľnici, keď odpovedal na otázku ako ľudí uzdravuje resp. ako to robí.

 

„Robím to vierou. Spoznal som Boha vo vzťahu aký On je a spoznal som, čo On mne ako synovi živého Boha dal. A teraz ja to, čo mi dal používam, dovoľujem aby vychádzalo zo mňa von. On my dal vieru, On mi ju dal.“

(Viktor Ivaško - Uzdravenie)

Mnohí úprimní kresťania boli ovplyvnení čarodejným evanjeliom a domnievajú sa, že viera má sama o sebe nejakú silu. Pre nich je viera sila, na Boha zameraná, ktorá Ho núti aby pre nás urobil to, čomu sme verili, že On urobí. V najmenšom to robí Boha podriadeným tým údajným "zákonom", ktoré aktivizujeme "vierou". V najhoršom prípade eliminujeme Boha z toho celého procesu a skladáme všetko do vlastných rúk. Tým sa z nás stávajú bohovia, ktorí sú schopní urobiť čokoľvek, silou vlastnej viery! Takže ak všetko "funguje" podľa týchto "zákonov", potom Boh prestáva byť zvrchovaný a pre Jeho milosť už nie je nikde miesto. Všetko, čo potrebujeme, je použitie tejto "sily viery". A to je tá základná myšlienka v pozadí čarodejníctva! Na rozdiel od tohto, Ježiš povedal: "Maj vieru v Boha" (Marek 11:22). Viera musí mať objekt! Je to absolútna dôvera v Boha. V tom celom našom vesmíre nie je nič a nikto, komu by sa dalo veriť tak absolútne, ako nášmu Bohu! Pravá viera rastie z poslušného vzťahu k Nemu. Boh odpovedá na naše modlitby na základe Jeho zvrchovanosti, múdrosti, milosti, zľutovania a láskavosti - nie pretože Ho nejaké "zákony" ku konaniu nútia!! Boh sa nenechá manipulovať človekom, anjelom, nejakým mentálnym procesom, vysloveným slovom, či nejakým iným postupom!

Pre plné porozumenie si prosím vypočujte kázeň na: https://www.bratislavacitychurch.sk/media/audio-bohosluzby s názvom: 17. Aug. 2014 V. Ivaško - Uzdravenie.
Vopred upozorňujem, že daná kázeň obsahuje silno heterodoxné vyučovanie, ktoré je v rozpore s Písmom a jeho kanonickým učením.
V konečnom dôsledku sa jeho vyhlásenia a praktiky nelíšia od vyhlásení, doktrín a praktík Hnutia Viery a ich protagonistov, ktoré zaplavujú a rozožierajú cirkev, zatiaľ čo mi nečinne stojíme, prizeráme sa tomu všetkému a s kľudným svedomím takýchto ľudí púšťame za naše kazateľnice. Namiesto toho, aby Boží ľud vyučovali v duchu a pravde ho trávia a odvádzajú od zdroja života, ktorým je Pán Ježiš.