Izrael - odpoveď cirkvi

11.09.2014 15:44

 

 

Izrael - odpověď církve

Co Bible učí, pokud jde o Izrael a konec časů? Jakou bychom měli dát jako křesťané odpověď Izraeli nebo Palestincům?
Podle Písma má Izrael důležitou roli v konci časů. Po staletí bibličtí učenci přemýšleli nad proroctvími o obnoveném Izraeli. „Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já vezmu syny Izraele zprostřed pronárodů, kamkoli odešli, shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich země.“ (Ezechiel 37:21; srov Sofoniáš 3: 19,20). Když byl moderní národ Izrael, v roce 1948, založen a Židé se začali vracet z celého světa, bibličtí učitelé věděli, že Bůh koná a že velmi pravděpodobně žijeme v posledních dnech.

Ale Boží rozvrh se naplňuje jiným tempem, než by někdo mohl chtít. Více než o půl století později je Izrael stále zde, ale chaos a boj mezi Palestinci a Izraelci, mezi Araby a Židy, se zdají být překážkou prorockého zaslíbení, které křesťané rozeznávali již v roce 1948. A mnoho křesťanů mimo Izrael dnes usiluje Bohu pomoct při naplnění jeho prorockého požehnání vyvolenému lidu. Ale jakou roli by měli křesťané zaujmout v současném konfliktu? Máme dovolit, aby naše bezvýhradná podpora nekřesťanského národa byla Palestinci interpretována jako zanedbání našich základních křesťanských principů, spravedlnosti, lásky k nepřátelům, respektování lidských životů, poctivosti a nestrannosti? Máme stejně tak zaujetí pro duše Izraelců jako pro urychlení naplnění ohledně Židů? Římanům 11: 26,27 říká: "Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: `Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost“.

Velké poslání církve zní: „Jděte tedy a učiňte mými učedníky ze všech národů“ (Mt. 28:19). Nejsme povoláni k určení doby a způsobu naplnění proroctví. Ani nejsme povoláni k lidským pokusům při plnění „zjevení“ tohoto proroctví, jako prostředku ohlašování návratu Krista. Bůh ve své božské prozřetelnosti splní všechny prorocké události ve své době svým způsobem a podle své vůle. Jako věřící se nemusíme potýkat s takovými detaily. Namísto toho jsme povoláni a zavázání vroucně konat své poslání získávat ztracené a využít každé příležitosti i v tomto krátkém čase před jeho návratem. Kvůli dílu patriarchů, Ježíši, a křesťanským učedníkům z řad Židů, je církev často vnímána jako pro-izraelská, a proto i anti-palestinská. Nicméně nesmíme zapomenout na naše křesťanské palestinské bratry a sestry, kteří jsou vystaveni velké hrůze a bolesti. Ale ani bychom neměli zapomínat na židovské křesťany a ostatní, kteří jsou lapeni v tomto konfliktu. Musíme mít na paměti, že tisíce na obou stranách tohoto konfliktu poslední doby potřebují dospět k víře v Ježíše Krista.

Assemblies of God jako společenství vytrvale zaujímá apolitický postoj v otázkách vlád a národů. Náš křesťanský závazek musí trvale být, že Ježíš volá ztracené, ať už se nacházejí kdykoliv a kdekoliv.

I když máme citové vazby a náklonnost k Izraeli, nemůžeme souhlasit a schvalovat každou akci v určité zemi, ať už je správná nebo špatná. Naše víra nás vyzývá, abychom se modlili za pokoj a snažili se sdílet evangelium se všemi, kteří jsou ztraceni a bez Spasitele. Ježíšovo srdce musí být zlomené nad celosvětovým konfliktem mezi křesťany, muslimy a židy, nemluvě o mnoha lidech, kteří vůbec v Boha nevěří.

Někdy je snadné ztratit duchovní a náboženskou horlivost obrácením se k politické a aktivistické činnosti. Křesťané, kteří milují ztracené ve světě, jako Ježíš, by měli být opatrní ohledně aktivistických skupin a jejich zapojení v nich. Je známo, že extremisté v křesťanském společenství oznámili, že členství a plná podpora křesťanského sionismu je pro křesťana naprosto povinná. To není pravda. Vřelé city vůči Izraeli, kvůli jeho starověkému náboženskému dědictví a jeho oddanosti našim demokratickým zásadám, jsou pochopitelné. Ale když si připomeneme naší duchovní povinnosti vůči všem ztraceným světa, nemůžeme zanedbávat jediný národ nebo lid. Krize na Středním východě by měla být jednou z našich nejvyšších modlitebních priorit v těchto vážných dnech.

Pre hlbšie pochopenie Arabko-Izraelského konfliktu Vám doporučujem knihu: Odvrátená tvár konfliktu, ktorú napísal Yehuda Lahav: https://www.martinus.sk/?uItem=49284.
Milujem Izrael a jeho ľud ale nezostáva mi nič iné ako súhlasiť s vyššie uvedenou správou Assemblies of God.