Prípad Daniela Ekechukwu (pravda či klamstvo?)

18.09.2014 13:35

 

 

Jedným zo zvláštnych prípadov je vzkriesenie nigeríjskeho pastora Daniela Ekechukwu v dobe kázania Reiharda Bonnkeho (1) v roku 2001. V češtine je o tejto udalosti k dispozícii video s názvom Vzkriesený z mŕtvych alebo Lazarov fenomén, ktoré natočila Bonnkeho organizácia (CFAN) (2). Existujú však taktiež iné zdroje o tejto udalosti, napríklad televízna debata Bennyho Hinna s Reinhardom Bonnkem na TBN (3), televízny rozhovor Pata Robertsona s Bonnkem v programe 700 Club (4), vyšetrovanie jednej nezávislej osoby menom Leo Igwe (5) a ďalšie, ktoré nájdete na konci.

 

 Podrobne je zo zhrnuté na webovej stránke, kde sú taktiež jednotlivé výpovede k detailom príbehu synopticky porovnané (6). A tu začínajú problémy s dokumentáciou celej udalosti. Podivne je predovšetkým neuveriteľné cestovanie človeka, ktorý mal byť závažne zranený v dôsledku autonehody, ku ktorej došlo niekedy v dopoludňajších hodinách v dôsledku zlyhania bŕzd na osobnom automobile. Najprv bol umiestnený na jednotku intenzívnej starostlivosti v lokálnej nemocnici (Boromyuo hospital v Onitsha). Odtiaľ je z nejasných dohodou transportovaný do ďalšej nemocnice (Federal medical center v Owerri), kde mal byť personálom prehlásený za mŕtveho. Potvrdenie o jeho klinickom stave, podľa ktorého nejavil známky života, je však vystavené až rodinným lekárom otcovho strýka niekedy okolo pól noci v lekárskej ordinácii (clinic) St. Eunice. Odtiaľ je odoslaný do márnice. Naskytá sa otázka, ktorá normálna nemocnica by dovolila transport vážne poraneného človeka bez jasného dôvodu k transportu? Prečo je potvrdenie o klinických známkach smrti vystavené až rodinným lekárom v ordinácii, keď už mal byť mŕtvy pri príjazde do druhej nemocnice?

 Ďalšie veľké nezrovnalosti zistíme v oblasti napustenia jeho tela konzervujúcou chemickou látkou (tzv. balzamovanie), ktoré malo v súčasných podmienkach, kde v márniciach nie sú chladiace boxy, zabrániť rýchlemu rozkladu tela.. Tu sa výpovede a svedectvá diametrálne rozchádzajú od tvrdenia, že bol plne balzamovaný (ako tvrdí Bonnke v rozhovore s Robertsonom), cez tvrdenia o príprave k balzamovaniu či čiastočnému balzamovaniu (svedectvo spísané Davidom Servantom (7) a iné) až po úplné popretie prevedenia tejto procedúry (rozhovor s majiteľom márnice). Aká je teda pravda?

 

 Pokiaľ telo skutočne nebolo plne ošetrené chemickou konzervačnou látkou a pastor Ekechukwu bol mŕtvy po dobu asi 42 hodín potom by v dôsledku rýchleho rozkladu tkaniva mal mať nafúknuté brucho a príšerne by zapáchal. Na videu, kde je pastor Ekechukwu zachytený tesne pred svojim vzkriesením, však takéto známky rozkladu nie je vidno – brucho je úplne normálne (8). Na tomto videu úplne chýbajú viditeľné známky predchádzajúcich poranení hlavy a hrudníku, keďže podľa výpovedí mal naraziť hlavou do čelného skla a hrudník mal zdeformovaný volantom (9). Ďalšie nezrovnalosti nájdeme pri skúmaní jeho prevozu do konferenčného centra, kde Bonnke práve kázal a taktiež okolo celej udalosti vzkriesenia. Je prípad úmrtia a vzkriesenia pastora Ekechukwu dostatočne dokumentovaný a je presvedčivý? Ak mám byť úprimný, musím povedať, že v celom príbehu vidím príliš veľa nejasností, aby som ho mohol bez akýchkoľvek námietok prijať ako dostatočne podložený a hodnoverný. Keď to zrovnám zo spôsobom, ako vierohodne sú zaznamenané biblické príbehy o zázračných uzdraveniach a vzkrieseniach, potom môžem jedine vyjadriť hlbokú radosť s toho, že moja viera v zázraky a vzkriesenie sa nemusí opierať o príbeh pastora Ekechukwu

 

Čo ma znepokojuje omnoho viac než samotný príbeh a spôsob jeho dokumentácie, je posolstvo, ktoré z úst pastora Ekechukwu a taktiež z úst Reinharda Bonnkeho v tejto súvislosti zaznieva. Vo videu Bonnke komentuje , že „anjel mu (pastorovi Ekechukwovi) povedal –ukážem ti peklo, pretože modlitba bohatého muža (vidz Lukáš 16) bola dnes vyslyšaná a ty si bol vyvolený, aby si sa vrátil späť na zem a varoval ostatných“

V iných programoch zaznievajú slová o varovaní tejto generácie, v programe s Benny Hinnom hovorí „Budeš poslaný späť na zem ako odpoveď na modlitbu bohatého muža v pekle, pretože je posledná doba a čas je krátky“. Tu je vhodné sa pozrieť do Božieho slova zapísaného v Lukášovi v 16 kapitole, kde Pán Ježiš popisuje osud bohatého človeka, ktorý skončil v pekle, na rozdiel od chudobného Lazara, ktorý bol po smrti prenesený do lona Abrahámovho.

 

(Lukáš 16:19-31)

A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepychu. A bol nejaký chudobný človek, menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý a žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padaly so stola boháča. Ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy.  A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anjelov do lona Abrahámovho. A zomrel aj boháč, a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách, pozdvihnul svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazara v jeho lone.  Vtedy zavolal boháč a povedal: Otče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni.  A Abrahám povedal: Dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazar podobne zlé; a tak teraz on sa tu teší, a ty sa mučíš. A nad to nado všetko medzi nami a vami je upevnená veliká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí tamztade k nám nedostali.  A povedal im: Prosím ťa tedy, otče, žeby si ho poslal do domu môjho otca,  lebo mám päť bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohoto miesta múk.  A Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú!  A on povedal: Nie, otče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, budú činiť pokánie.  Na to mu povedal Abrahám: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

 

 Bohatý človek, ktorý v pekle nesmierne trpel , žiadal Abraháma, aby poslal niekoho na zem, aby varoval jeho päť bratov pred týmto miestom múk. Na to mu Abrahám odpovedá: „Majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú!“ (verš 29). Bohatý človek ale namieta, že to nestačí: „Nie, otče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, budú činiť pokánie.“ Abrahám (v slovách Pána Ježiša) však odpovedal: „Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych.“ (verš 31). Tu prichádza na rad hneď niekoľko otázok. Ako môže Bonnke hovoriť o vypočutí modlitby bezbožného človeka, ktorí trpí v pekle? Biblia nám jasne hovorí, že Boh hriešnikov nepočuje: „Veď vieme, že Bôh hriešnikov nečuje; ale keď niekto ctí Boha a činí jeho vôľu, toho čuje.“ (Ján 9:31). Na akom základe teda môže Bonnke tvrdiť, že Boh vypočul modlitbu hriešneho človeka v pekle? Pán Ježiš hovorí, že presvedčovacím prostriedkom o pekle nie je návrat človeka zo záhrobia (nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych), ale zapísané Božie slovo (Mojžíš a Proroci). Tu si treba uvedomiť, že v dobe kedy Pán Ježiš tieto slová vyriekol Jeho učeníci mali iba Mojžiša a prorocké knihy. Nemali novú zmluvu ako my dnes ale to neznamená, že by sa niečo zmenilo na výrokoch Pánových, keďže toto je novo zmluvný výrok! Bonnke tvrdí, že návrat zo záhrobia presvedčí túto generáciu o pekle a privedie k pokániu. Máme tu dve protikladné tvrdenia! Kto má pravdu?

 

 Popisy pekla, ktorý uvádza pastor Ekechukwa vzbudzujú taktiež mnohé otázky. Už samotná skutočnosť, že konverzácia v pekle prebiehala s anjelom je značne podivná, rovnako ako nápis, ktorý videl na obrovskej vstupnej bráne, „Vitajte u brány do pekla“! Jeho popis pekla pripomína skôr výjavy z Danteho Božskej komédie, než biblické zmienky o pekle. Výjavy ľudí, ktorí  praktikovali okultné praktiky, zatiaľ čo boli na zemi, museli neustále pojedať svoje telo. To čo zjedli, hneď nato vyvracali a tieto zvratky sa po chvíli sami od seba zdvihli a vzniesli sa späť na ich telo a znovu sa premenili v telo, ktoré znovu jedli. Bývalí zlodeji pôdy museli kopať tvrdú zem holými rukami, bývali cudzoložníci trpeli tým, že si opakovane so nekonečna mrzačili svoje pohlavné orgány atď.

 

 Neviem či bol Ekechukwu v nebi alebo pekle ako on sám tvrdí, alebo nie, ale jeho popis pokladám za nedôveryhodný. Tvrdenia Reinharda Bonnkeho o vypočutej modlitbe bohatého človeka z Lukáša 16 sú zreteľne protibiblické. Vo svojej kresťanskej viere vyznávam reformačný princíp „jedine Písmo“ (sola scriptura) a tak v tejto súvislosti nemá pre mňa prípad a posolstvo pastora Ekechukwu žiadny duchovný prínos z dôvodu mnohích otáznikov okolo jeho vierohodnosti a prvkov učenia, ktoré odporujú Božiemu slovu. Vidím v ňom naopak riziko duchovného zvedenia pre túto generáciu a nie volanie tejto generácie k pokániu, ktorá je takýmito správami často odvádzaná od autority zapísaného Božieho slova.

 

Odkazy a literatúra:

 

  1. https://www.apologet.cz/?q=articles/category/8-hnuti-viry/id/560-reinhard-bonnke-kombajn-zne-posledni-doby/page/1
  2. https://www.youtube.com/watch?v=nXfmBp0RaX0
  3. https://www.youtube.com/watch?v=GxVjCWDLw3c
  4. https://www.youtube.com/watch?v=a-0sd75iDcc
  5. https://www.secularhumanism.org/library/aah/igwe_11_3.htm
  6. https://www.deceptioninthechurch.com/Resurrection_of_Pastor_Daniel_Ekechukwu.htm
  7. https://www.heavensfamily.org/ss/answering-skeptics-on-resurrection-daniel-ekechukwu
  8. https://www.letusreason.org/popteac13.htm

Celý dokument vo formáte PDF nájdete tu:

Prípad Daniela Ekechukwu.pdf (225065)