Rozsudzovanie nie je súdenie

11.06.2014 13:22

Božie Slovo nás varuje, aby sme nesúdili druhých, pretože akou mierou budeme súdiť, takou budeme i my súdený. " Nesúďte, aby ste neboli súdený. Lebo akým súdom súdite, takým budete odsúdený, a akou mierou meriate, takou Boh odmeria vám." (Matúš 7:1-2)
Lenže - veľakrát bývame káraný pre rozsudzovanie. A medzi súdením a rozsudzovaním je veľký rozdiel. Čo o tom hovorí Biblia ? Písmo špecifikuje, kedy sa jedná o nežiaduce súdenie. Je to vtedy, keď:
1) niekoho súdime za niečo, čo robíme sami .........“ A či to myslíš, ó, človeče, ktorý súdiš tých, ktorí páchajú také veci, a sám robíš to isté, že ty ujdeš súdu Božiemu? “
(Rimanom 2:3)
2) súdime na základe povrchného zdania ako je napr. vzhľad človeka, majetok, rodinné zázemie, vzdelanie.........“ Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravedlivý súd! “ (Ján 7:24)
3) posudzujeme niekoho schopnosť obstáť............“ Ktože si ty, ktorý súdiš cudzieho čeľadína? Svojmu vlastnému pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, pretože Bôh je mocný postaviť ho, aby stál. “ (Rimanom 14:4)
Satan si použil svojich služobníkov k tomu, aby kresťanov spútal a zabránil im odhaľovať bludné učenia a vylúčiť ich šíriteľov. Význam slova "súdiť" je vďaka vytrvalej práci satanových služobníkov v dnešnej dobe úplne prekrútený a v mysliach mnohých kresťanov je tak toto slovo chápané s cela nežiaducim spôsobom. Slova "súdenie" a "rozsudzovanie" sa pre radu kresťanov stala synonymami, aj keď majú odlišný význam. Rovnako ako nás Biblia učí nesúdiť vyššie uvedenými spôsobmi, učí nás taktiež, že všetko musíme ZKÚMAŤ, ROZSUDZOVAŤ, zlé veci odmietať a dobrých sa držať. Učenie "nesúď" vlastne znamená "Nerozsudzuj, neskúmaj, naopak poslušne a slepo konzumuj všetko, čo je ti ponúkané, nepreveruj nič Božím Slovom. Mlč, nekritizuj." Ako by to, že Biblia varuje pred súdením, znamenalo, že kresťania musia mlčky zhltnúť úplne všetko, čo je im servírované, len preto, že "servírujúca" osoba sa taktiež prehlasuje za kresťana. Súdenie (odsudzovanie) nejakého človeka nie je to tiež ako oprávnená kritika alebo odhalenie niekoho, kto sa za Božieho služobníka len vydáva. Nový Zákon na viacerých miestach ukazuje, že je potrebné odhaľovať a identifikovať bludárov a takých ľudí sa potom majú skutoční nasledovníci Ježiša Krista strániť a vylúčiť ich zo spoločenstva.
........." Lebo je mnoho i nepoddajných, márnomluvných a zvoditeľov mysle, najmä tí z obriezky, ktorým treba zapchať ústa, ktorí prevracajú celé domy učiac, čo sa nemá, pre mrzký zisk. " (Títovi 1:10-11).......... " A prosím vás, bratia, žeby ste mali pozor na tých, ktorí robia rôznice a pohoršenia na odpor učeniu, ktorému ste sa vy naučili, a stráňte sa ich. " (Rimanom 16:17).......... " Majte na seba pozor, aby sme neztratili toho, čoho sme sa doteraz dopracovali, ale aby sme dostali plnú mzdu. Každý, kto ide ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v učení Kristovom, ten má Otca i Syna. Ak ide niekto k vám a nenesie toho učenia, neprijímajte ho do domu ani ho nepozdravujte. Lebo ten, kto ho pozdravuje, účastní sa jeho zlých skutkov. " (2. Janov 1:8-11)
Zrejme najčastejšou príčinou toho, že kresťania sa zdržujú akejkoľvek, i oprávnenej kritiky a nerozsudzovania toho, čo je im v zbore vnucované, je strach. Strach je Satanovým nástrojom a zbraňou. “Anjeli svetla“ vo “vedení zboru“ sú majstrami v zastrašovaní a udržujú svoje ovečky v permanentnom strachu tým, že učenie "nesúď" doplňujú "aby si nebol súdený". Alebo, aby si nehrešil proti Duchu Svätému. Kresťania potom majú takú hrôzu z toho, že by mohli byť "odsúdený", že radšej mlčky tolerujú aj to, čo im Duch Svätý odhaľuje ako zavádzajúce či priam bludné (heretické)!!! Biblické "nesúď" sa teda netýka odhaľovania bludných učení v Cirkvi. Súdenie NIE JE to isté čo rozsudzovanie. Boh požaduje, aby sme falošné učenia neprehliadali, ale naopak ich odmietli a vylúčili zo svojho stredu tých, ktorý takéto učenia prinášajú (prípadne aby sme takýchto bludárov vôbec medzi seba neprimali). Pretože však tento postoj vyžaduje úsilie a odvahu, mnohým kresťanom je milšie mlčať, viesť sa s davom a nestarať sa o to, čo prijímajú, hlavne že sa to tvárí "kresťansky"....