Zvod z dielne Dereka Princa

11.06.2014 13:11

Nebiblické učenia a citácie Dereka Princa jeho vlastnými slovami

V prvom rade Vás chcem milí čitatelia upozorniť a úprimne prehlásiť, pred tým než niektorý z Vás na mňa zaútočíte, že som farizej, zákonník a že odsudzujem “Božích služobníkov pri ktorých službe padá zlatý prach“ (2Tim 4:2) (ešte pred tým než tento príspevok dočítate až do konca, k čomu Vás úprimne vyzývam keďže viem, že nie všetkým bude tento príspevok po vôli a niektorým s ním šliapnem na “kurie oko“), že nijak neodsudzujem ani nesúdim tohto človeka (verím, že pre Pána drahého ako sme pre Neho všetci drahí) (1Tim 2:4) a nijak nespochybňujem jeho vieru a oddanosť Pánovi. To vie len Pán sám a Jemu patrí spravodlivý súd. Ja len chcem poukázať na učenie a duchovné pozadie tohto človeka menom Derek Prince.

Christológia

„Potom, tretieho dňa znova vstal [Kristus] ako “druhý človek.“ Tak sa stal hlavou úplne nového ľudstva – immanuelovskej rasy, rasy Boho – človeka v ktorej je Božia a ľudská prirodzenosť spojená v novom stvorení. Všetci, kto sa vierou a seba obetovaním stotožnili s Ježišom v jeho smrti, pochovaním a vzkriesením, sa stali členmi tejto novej rasy.“ (Prince D., Extravagantní láska )

Hriešnik sa v literatúre D. Princa stáva na základe podobenstva (Mt 13:45-46) perlou, za ktorú Kristus platí všetko, čo má: „Alebo je kráľovstvo nebeské, ako keď obchodník, ktorý kupuje perly, objaví jednu drahocennú perlu; ide, predá všetko čo má, a kúpi ju.“
(Prince D. Extravagantní láska, Břetislav Šípek, Příbram, 1993, str. 14)

Prince verí, že obchodníkom je Ježíš, zatiaľ čo hriešnik je tu pripodobnený k perle nesmiernej ceny. Na základe uvedomenia si tejto svojej „vlastnej“ hodnoty potom človek má nadobudnúť stratené sebavedomie. Prince preto človeka nabáda: „Povedzte sami sebe: „Ja som tá perla“
(Prince D., Dílo kříže)

„Pán Ježiš musel byť najprv posledným Adamom. Ako posledný Adam na seba vzal zlé dedictvo celého ľudstva… Nebol ale poslední v zmysle časovom, ale posledný v tom zmysle, že bol ukončením starého adamovského dedičstva. Keď zomrel, toto dedičstvo bolo ukončené – naveky! A keď vstal z mŕtvych, potom bol tým druhým človekom. Iným novým druhom človeka. Druhom človeka, ktorý nikdy pred tím neexistoval. U proroka Jeremiáša Boh hovorí: „Učiním vec novú, žena bude obklopovať muža.“ Nová vec, o ktorej je tu reč, je bohoľudské pokolenie, pokolenie immanuelovské, v ktorom sa spojuje Boh s človekom. To je ten druhý človek. Keď Ježiš vstal z mŕtvych stal sa prvým z tohto pokolenia a každý z nás, kto bol uchopený a získaní Duchom svätým k živej nádeji v vzkrieseného Ježiša Krista z mŕtvych, stáva sa taktiež účastníkom tohto pokolenia.“
(Prince D., Dílo kříže)

Soteriológia

Obeť (Kristovho) tela je v Princeho učení k vykúpeniu človeka nedostatočná. Kristus musel ešte zomrieť duchovne a vytrpieť pekelný trest:

„Keď sa - On, bezhriešny, stal na kríži hriechom, vytrpel duchovnú smrť: bol odrezaný od Božieho života. Potom zomrel telesne. A potom prešiel oddelením od prítomnosti všemohúceho Boha, a to bolo najväčším utrpením zo všetkého. Existuje žalm, ktorý popisuje Ježišovo utrpenie medzi smrťou a vzkriesením…je z najhlbšej a najspodnejšej jamy, z najväčšou temnotou, ktorú Ježišova duša vytrpela.“
(Prince D., Dílo kříže)

„Z "raja" Kristus pokračoval dole do oblasti "šeolu" vyhradeného pre duchov bezbožných. Zrejme jeho zostup na toto miesto múk bol nutný k dovŕšeniu diela zmierenia za ľudských duchov, pretože musel vytrpieť nie len telesné, ale taktiež duchovné dôsledky hriechu.“ (Prince D., Dílo kříže)

Rovnako ako doktrína „Kristus v pekle“ aj ďalšie Princeho učenie posúva dokonanie Kristovho diela až za hranice kríža. Prince je totiž presvedčený, že Kristus prelial svoju krv za vykúpenie človeka aj po svojej smrti. Zistil totiž, že Kristus svoju krv prelial dokonca sedemkrát:
„Sedem je číslo, ktoré označuje dielo Ducha svätého. Je to číslo úplnosti, dokonalosti. Sedem označuje, že je dielo vykonané dokonale. To bolo presne naplnené spôsobom, ktorým Ježíš prelial svoju krv. Jeho krv bola presne sedemkrát preliata, než bola dokonaná obeť. K prvému preliatiu „krvi došlo v Getsemanskej záhrade… v pote začala jeho krv prenikať z tela… k druhému preliatiu krvi došlo, keď bol v dome veľkňaza vypočúvaný a týraný…tretie preliatie krvi je zaznamenané v ‚(Mt 27:26)…Pán nastavuje svoj chrbát k bičovaniu.. štvrté preliatie krvi… trhali Ježišovi fúzy v chumáčoch a hrstiach, a týmto spôsobom bola taktiež preliata Jeho krv… piate preliatie krvi bola tŕňová koruna… šieste preliatie krvi bolo samotné ukrižovanie… siedme a posledné preliatie krvi... jeho bok bol prebodnutý kópiou“
(Prince D., Dílo kříže)

„Je dôležité, aby ste si stále uvedomovali, že pokiaľ ste Božím dieťaťom, znovu narodeným k viere v Ježiša Krista a – ako sme si povedali pred chvíľou – žijúcim v novom stvorení, že toto všetko zlé patrí k starému stvoreniu a s vami to už nemá nič spoločné. Pre smrť a vzkriesenie Ježiša Krista ste totiž vyšli zo starého adamovského dedičstva a vstúpili do immanuelovského dedičstva.“
(Prince D., Dílo kříže)

1. Choroba / zdraví: „pre každého veriaceho je zaistené úplné uzdravenie skrze kríž…pretože On sám niesol naše bolesti a choroby“ (Prince D., Dílo kříže)
2. Chudoba / bohatstvo: „bol učinený zlorečenstvom chudoby. On to tak vyprázdnil. Pre koho? Pre nás! Opakom chudoby je potom blahobyt, bohatstvo, hojnosť… Kde ostáva miesto pre chudobu nikde!“ (Prince D., Dílo kříže)
3. Odmietnutie / prijatie: „Boh odmietol svojho syna… Ten najmilší vytrpel odmietnutie, aby sme my boli hodný prijatia“ (Prince D., Dílo kříže)

„Ale pokračujme v (Iz 53) ďalej, až k desiatemu veršu: „On bol učinený chorobou“ aby sme my boli učinený…? Čím? Zdravím! To je ten najlepší výraz – „On bol učinený hriechom“, aby sme my boli učinený…“ Čím? Spravodlivosťou!… bol učinený zlorečenstvom chudoby… Pre koho? Pre nás! Opakom chudoby je potom blahobyt, bohatstvo, hojnosť.“
(Prince D., Dílo kříže)

Ak vidí Prince všetky choroby ako preklatie Zákona s poukazom na (Dt 28) a dovoláva sa zrušenia kliatby (choroby) s poukazom na kríž, je jasné, že každý chorý stojí pod kliatbou Zákona. Je teda logické, že keď bol Pavol chorý, musel byť pod kliatbou.
(Ga 5,13), Timotej (1Tim 5,23), Epafras (Fp 2,27) alebo Trofim (2 Tm 4,20), boli aspoň časť svojho kresťanského života pod prekliatím, vzťahujúcim sa k neposlušnosti Zákona (Ga 3,10).

Démonológia

Prince rozoznáva niekoľko druhov démonov, ktorý sa špecializujú na najrôznejšie ľudské hriešne činnosti. Ich meno potom prezrádza činnosť, ku ktorej svoju obeť vedú. Uveďme príklad:
„démon alkoholizmu, depresie, hnevu, rozpačitosti, kompromisu, hovorenia, spánku, obťažovania, rušenia, dráždenia, pochybnosti, nevery, nenávisti, zúrivosti, vraždy, samovraždy, nerozhodnosti, odkladania do budúcnosti, zábudlivosti, rúhania, ohovárania, sexu, homosexuality, masturbácie, nutkania biť deti, návykové závislosti, nadmerného užívania vecí, prejedania, fajčenia, rakoviny, duch zovretia, alergie, deformácie chrbtice, reumatizmu, srdcového záchvatu…“
(Prince D., Jak rozeznat a vyhnat démony…)

„Anjeli zrejme majú krídla a lietajú, zlý duchovia zrejme nemajú krídla a chodia… Anjeli majú svoje vlastné telá a necítili by sa dobre v ľudskom tele, ani po tom netúžia a démoni, či zlý duchovia nemajú telo a intenzívne po tom túžia…“
(Prince D., Jak rozeznat a vyhnat démony…)

Prince je totiž presvedčený, že napr. démon alkoholizmu má obrovskú chuť na alkohol, a k tomu, aby ju uspokojil, potrebuje ľudské telo: „Démon alkoholizmu musí mať príslušné telesné orgány, aby si mohol zaobstarať alkohol a konzumovať ho.“
(Prince D., Jak rozeznat a vyhnat démony…)

Rovnako je tomu i s ostatnými démonmi. Napr. „démon rúhania potrebuje jazyk, aby sa mohol rúhať.“
(Prince D., Jak rozeznat a vyhnat démony…)

Ak budeme v takto naznačenej línii pokračovať, potom démon „migrény“ zrejme potrebuje hlavu, aby ho hlava mohla bolieť.

Samotný démoni nie sú vo svojej podstate zlý:
„Všetci zlý duchovia sú nečistý. Ich myseľ je naplnená myšlienkami a nápadmi, ktoré odmietajú a nenávidia, ale nemôžu ich od sebe odohnať. Majú svedomie znečistené zlými myšlienkami.“
(Prince D., Jak rozeznat a vyhnat démony…)

„Bol som už veľa rokov kazateľom plného evanjelia, ale mal som rôzne vnútorné problémy. Zmienim sa len o jednom, ktorý je bežný: depresia. Trpel som záchvatmi depresie… Modlil som sa, postil som sa, ale nič to nepomáhalo. Čím viac som sa postil, tým to bolo horšie. Dlho som pre svoju situáciu nenachádzal riešenie, až som jedného dňa čítal (Izaiáša 61:3)… a dám im okrasu miesto popola, olej veselia miesto smútku, odev chvály miesto ducha zovreného.“ Náhle som uvidel, že mojím problémom je duch zovrený… je to osoba… jedná sa o akéhosi rodinného ducha.“
(Prince D., Jak rozeznat a vyhnat démony…)

Podobné oslobodenie Prince zažil ešte pred odchodom ducha zovreného a plný pokoj zakúsil, až keď ho postupne opustili ešte duchovia „depresie", „hnevu" a „rozpačitosti.“ Nakoniec, vo svojich 79 rokoch, ho opustil ešte „duch strnulosti“:
„Nedávno som prežil skúsenosť... bez akejkoľvek účasti mojej vôle, boli moje ruky hore a moje telo sa v krátkej chvíli niekoľkokrát zatriaslo...Kŕčovité trhanie trvalo niekoľko minút, potom som odpočíval a moje telo ochablo." Po tejto skúsenosti obdržal Prince od Boha výklad: "Boh mi ukázal, že som bol oslobodený od ducha "strnulosti."“
(Prince D., Jak rozeznat a vyhnat démony…)

Je zvláštne, že najproduktívnejšie Princeho roky, v ktorých formuloval svoje hlavné doktríny a napísal najviac kníh, bolo práva v období, keď mal – podľa jeho vlastných slov – minimálne 3 až 5 démonov.
Jak Prince pripúšťa, on sám mal behom svojho kresťanského života démonov hneď niekoľko.


„Ak si veriaci, potom máš autoritu v mene Ježiša vyháňať diablov (démonov). Z koho? Z koho iného než v prvom rade zo seba samotného? Začni u sebe,“
(Prince D., Jak rozeznat a vyhnat démony…)

„Krst v Duchu nedostaneš modlením, ale pitím Ducha. Rovnako démonov nevyženieš modlením, ale vyháňaním resp. vydychovaním… Začni spolupracovať s Duchom svätým. Ako? Začni vydychovať. Možno, že prvé vydýchnutie bude len ľudským výdychom, aj druhé, aj tretie. V rade výdychov potom začneš vydychovať ešte niečo iné, tvojho nepriateľa.“
(Prince D., Jak rozeznat a vyhnat démony.....)

„Neplač, nehovor v jazykoch, nepoužívaj meno Ježiš, ale nechaj démona odísť. Zdôrazňujem vždy ľuďom: modlenie nechajte na mňa a vy ho len nechajte odísť. Vaše modlenie bude len prekážkou… Ak ma počúvnete, môže z vás v niekoľkých sekundách postupne odísť aj tucet démonov.“
(Prince D., Jak rozeznat a vyhnat démony.....)

Odchod démona sa prejavuje hlavne v mieste, kde démon sídli: „Duch strachu obvykle vychádza so vzlykaním. Často je to kašlanie, inokedy výkrik alebo silný rev. Duch zlosti alebo vraždy často vychádza s revom…“
(Prince D., Jak rozeznat a vyhnat démony.....)

Zvlášť pikantný je odchod démona masturbácie, ktorý sa prejaví krčmy v zápästí:
„Pri vyslobodzovaní od démona masturbácie vyslobodzovanej osobe stuhnú a skrivia sa prsty. Často pri tom pociťujú svrbenie v prstoch. Mal som už stovky takých prípadov, a vždy to bol problém masturbácie. Ako náhle uvidím tieto symptómy, hneď viem, o čo sa jedná. V mnohých prípadoch je tohto zlého démona treba vyhnať špeciálne z prstov.“
(Prince D., Jak rozeznat a vyhnat démony.....)

Uzdravovanie

„Genesis 3 zjavuje pravú príčinu všetkého ľudského utrpenia a jeho pôvod vidím v diablovi… Ak sledujeme pri všetkých chorobách ich príčinu, vidíme, že ich jediným pôvodcom je diabol.“
(Prince D., Biblický kurs pro samouky… str. 18)

Pneumatológia

„Viera je časť Božej vlastnej prirodzenosti. Jeho stvoriteľská schopnosť pochádza z Jeho viery. Nadto jeho viera nachádza svoje vyjadrenie v slovách, ktoré prenáša. Jeho slová sú kanálom Jeho viery, a preto nástrojom jeho stvoriteľskej moci…Takáto je jeho viera vo Svoje vlastné slovo“
(Prince D., Spravedlivý bude žít vírou, vydavatelství Vítěz, 1992, str. 97)

Touto vierou vo svoje Slovo Boh stvoril vesmír: „V (Žd 11:3) je nám povedané, že celý vesmír bol uvedený do existencie stvoriteľskou mocou Božej viery vo Svoje Vlastné slovo…viera je stvoriteľská moc…schopnosť tvoriť.“
(Prince D., Spravedlivý bude žít vírou, vydavatelství Vítěz, 1992, str. 97)

„Prichádzame teda k trom záverom o viere, ktoré nám pomôžu porozumieť jej jedinečnej moci a dôležitosti. Prvý, viera je časť večnej Božej povahy. Druhý, viera je stvoriteľská moc, skrze ktorú Boh uviedol vesmír k bytiu. Tretí, Božia viera je vyjadrená a zmocnená slovom, ktoré povie.“
(Prince D., Spravedlivý bude žít vírou, vydavatelství Vítěz, 1992, str. 97 )

„Keďže Boh stvoril človeka zo schopnosťou prejavovať vieru, nachádzame v človeku ďalšie dve schopnosti, ktoré sú spojené s vierou; schopnosť tvoriť a schopnosť hovoriť. Príznačné je, že obe tieto schopnosti… človek zdieľa s Bohom…“
(Prince D., Spravedlivý bude žít vírou, vydavatelství Vítěz, 1992, str. 97)

„Vo svojej povahe má človek stvoriteľskú schopnosť. Môže si predstaviť niečo, čo nikdy v skutočnosti neexistovalo; potom to môže naplánovať a uviesť do existencie… Vidíme, že človek ako pôvodné stvorenie má s Božou vlastnou povahou tri podobné veci: schopnosť prejavovať vieru, schopnosť hovoriť a schopnosť tvoriť.“
(Prince D., Spravedlivý bude žít vírou, vydavatelství Vítěz, 1992, str. 97)

Chvála a zjavenie

„Dospel som k vzrušujúcemu a prevratnému záveru: všetky slová ako v Starom tak v Novom zákone - popisujú postoj tela." ...„potlesk, občas i krik“
(Prince D., Svobodni k uctívání…)

„Krik – aby som doplnil – neznamená hlasité spievanie, znamená to krik – využitie plnej kapacity našich pľúc.“
(Prince D., Svobodni k uctívání…2)

„Po hlasitých, jasavých chválach... nasleduje zvláštny druh stíšenia. V takomto naladení k nám môže Boh hovoriť jasne a s autoritou, ako nikdy predtým.“
(Prince D., Svobodni k uctívání…2)

"Tuto kapitolu ukončíme slovom varovania pre každého, kto by negatívnym spôsobom reagoval na tieto vyjadrenia úcty... Telesný postoj kritiky môže spôsobiť duchovnú neplodnosť."
Prince D., Svobodni k uctívání…2)

Cudzoložné denominácie

„Spojenie mimo zmluvu vo fyzickej oblasti [medzi mužom a ženou] je smilstvo alebo cudzoložstvo. Nie je to v duchovnom obecenstve rovnaké? Obecenstvo medzi kresťanmi, ktoré je založené na niečom menšom, než je zmluvný záväzok [myslená pamiatka Večery Pánovej] je v skutočnosti smilstvo"
(Prince D., Určena povstat…)

„Kde sa spojenie medzi kresťanmi stáva závislým na niečom menšom ako tento zmluvný zväzok, ako je napr., zhoda v učení, denominačná príslušnosť...“
(Prince D., Určena povstat…)

„Cirkev rastie do zrelého ľudstva. Tento muž, rastie do plnej postavy, bude schopný reprezentovať Krista v celej jeho plnosti. V pravom slova zmysle bude stelesnením Krista. On bude vyvrcholením Božích zámerov pre cirkev ako Kristove telo – dokonalým zjavením Krista. Táto dokončená cirkev, vybavená každou milosťou, všetkými darmi, všetkými služobnosťami, predstaví svetu úplného Krista.“
(Prince D., Určena povstat…)

„Vyliatie Ducha svätého, ktoré Joel predpovedal, má byť rozdelené do dvoch hlavných častí: „pod zimný dážď“ a „jarný dážď“ Toto je zapísané v (Joelovi 2:23) „… a ako na počiatku vám zošle (Boh) hojnosť dažďov pod zimných i jarných.“ Dážď je typ a vyliaty Duch svätý je antityp… Ak prenesieme toto zistenie na antityp, dôjdeme k logickému záveru: pod zimný dážď Ducha svätého označuje začiatok posledných dní a jarný dážď Ducha svätého označuje blížiaci sa koniec posledných dní. Boh svoje jednanie s cirkvou na zemi začína i uzatvára všeobecným vyliatím Ducha svätého. Pod zimný dážď Ducha svätého prišiel na prvotnú cirkev. Jarný dážď Ducha prší na cirkev po celom svete v našich dňoch“
(Prince D., Modlitba a půst mění dějiny… str. 106)

„Jarným dažďom ducha svätého teraz Boh obnovuje cirkev, aby spĺňala Jeho určené normy čistoty, moci a poriadku.“
(Tamtéž, 147)

„Keď sa na počiatku 60. rokov dalo charizmatické hnutie na postup, bol daný do kostí, ktoré dlho ležali mŕtve a suché, nový život. Začali sa pohybovať a chrastiť jedna o druhú. Ezechiel hovorí: „A aj, hrmot, keď sa približovali kosti jedna k druhej.“ Kosti medzi sebou vzrušene prehovárali. Jedna mohla povedať: „Počúvaj, hovorím jazykmi!“ Druhá mohla odpovedať: „Áno, a zo mňa bolo vyhnaných 5 démonov!“ a tretia sa mohla pripojiť: „V našom modlitebnom zhromaždení minulý piatok na mňa skladala sestra Berta ruky a ja som dostala dar uzdravovania!“
(Prince D., Určena povstat…)

„Prvým a najnápadnejším rysom cirkvi, ako je tu popísaná, je to, že bude slávna. To znamená, že bude naplnená Božou slávou. Sláva označuje osobnú Božiu prítomnosť zjavnú ľudským zmyslom. Po vyslobodení Izraela z Egypta na seba táto sláva zobrala podobu oblaku, ktorý zahalil stánok na púšti, a ktorý taktiež naplnil a osvetľoval Svätyňu svätých vo vnútri stánku. Podobným spôsobom bude dokončená cirkev zahalená, naplnená a ožiarená zjavnou Božou slávou. V dôsledku toho bude cirkev svätá a bez poškvrny.“
(Prince D., Modlitba a půst mění dějiny… str. 150)

„Narastajúce problémy v poslednom desaťročí spôsobili, že sa vládci národov už neodvažujú tvrdiť, že majú pre tieto problémy riešenie. Preto sa celé národy obrátia ku Kristovi, ktorý svojou múdrosťou a mocou zjaví skrze cirkev… Zo všetkých historických pozadí, zo všetkých častí kresťanstva, sa budú hýbať prúdy prebudení, ktoré sa nakoniec spoja do jedinej neodolateľnej rieky… Takto nanovo zhromaždený a zmocnený ľud dostane k dispozícii rozsiahle finančné a materiálne prostriedky.“
(Prince D., Modlitba a půst mění dějiny… str. 154-155)

Ako sme si mohli všimnúť, tento tak veľmi uznávaný, ospevovaný a všetkými doporučovaný autor a učiteľ, ktorý má dopad na neuveriteľné množstvo veriacich po celom svete vyučuje kompletnú plejádu herézií a nebiblických princípov, ktoré ako on sám tvrdí obdržal pri osobných zjaveniach, ktoré dostal od údajného „Ducha Božieho“. Rozsúdenie nechám na Vás milí čitatelia. Ponúkol som Vám len zopár jeho citácií na základe ktorých môžete posúdiť jeho vierouku a učenie, (ktorým ovplyvňuje milióny ľudí po celej tvári zeme) vo svetle Božieho neomylného slova. Vymenujem len zopár nebiblických dorazov a učení, ktoré sú dnes veľmi populárne v letničnom, charizmatickom, “ultra-charizmatickom“, evanjelikálnom a v skoro všetkých ostatných protestantských zboroch a prúdoch: Království nyní (Kingdom Now), Evanjelium prosperity, Evanjelium Božského zdravia, Posadnutosť znovuzrodeného kresťana démonmi, Ježišova duchovná smrť v pekle, Nedostatočnosť kríža, Byť súčasťou akejkoľvek denominácie = Cudzoložstvo a smilstvo, Ekumenizmus (jednota cirkvi), Víťazná cirkev posledných dní, Nebiblické manifestácie, Nebiblický postoj ku chvále, Viera vo vieru, Ľudská stvoriteľská moc v slovách, Popiera zvrchovanosť Božiu, Svätosť Božiu a koniec koncov popiera, že Ježiš je Boh, ktorý prišiel v tele!!! Ako sa k tomu postavíte drahí milovaní je len a len na Vás. Prosím preskúmajte na kolenách všetko čo ste počuli a videli a nechajte sa viesť Duchom Božím ku pravde Jeho evanjelia.
Všetky citácie pochádzajú z jeho vlastných úst a z jeho vlastných kníh, takže si to prosím prekontrolujte, aby som Vás nezavádzal svojim pohľadom na vec. Pri všetkých citáciách je uvedený názov knihy kde sa citovaný text nachádza. Nerád by som Vás uvádzal do omylu prekrútením akejkoľvek jeho citácie na svoj osoh, aby som Vás klamne presvedčil o niečom čo nie je pravda. Vyzývam Vás bratia a sestry všetko skúmajte, dobré podržte a každého druhu zlého sa chráňte. (1Tes 5:21-22) Buďme ako Berojský milovaní (Sk 17:11)!
Ak by mal ktokoľvek záujem o celú štúdiu v českom jazyku, pre hlbšie pochopenie citátov a porovnaní ich s biblickým učením, nech neváha a napíše do komentu svoj mail alebo mi napíšte priamo na adresu: biblickaapologetika@gmail.com a ja mu ju obratom pošlem. Verím, že Svätý zvrchovaný Boh koná aj dnes Svoje dokonalé dielo. Je len na nás či sa necháme použiť alebo zviesť do omylu, ktorého konečný dôsledok je odvrátenie svojej tvári od živého Boha, Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
Nech je Vám to na požehnanie a nie na pohoršenie.
Váš brat v Kristu