Očakávaj Ženícha!

17.10.2014 10:18

 

„Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte raz, po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom i suchom.“
(Hageus 2:6)
 
„Pre tú príčinu zatrasiem nebesami, a chvieť sa bude zem, takže sa pohne zo svojho miesta pre prchlivosť Hospodina Zástupov a pre deň pále jeho hnevu.“ 
(Izaiáš 13:13)
 
„Odpracem človeka i hovädo, odpracem nebeské vtáctvo i morské ryby i pohoršenia spolu s bezbožníkmi a vyplienim človeka z povrchu zeme, hovorí Hospodin.“
(Sofoniáš 1:3)
 
„Preto bude smútiť zem, a zomdleje každý, kto býva v nej, i s poľnou zverou i s nebeským vtáctvom, ba i morské ryby pohynú.“
(Ozeáš 4:3)
 
„Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.“
(Luk 21:25-26)
 
„Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom preporodných bolestí sveta.“
(Matúš 24:7-8)
 
Náš Pán je blízko! Očakávajte Ženícha!